.

 

01. தலையில் அல்ல, கூந்தலில்தான் கண்டிஷனர் பயன்படுத்த வேண்டும்

01. தலையில் அல்ல, கூந்தலில்தான் கண்டிஷனர் பயன்படுத்த வேண்டும்

 

02. சூடான நீரில் கூந்தலை அலசக்கூடாது

02. சூடான நீரில் கூந்தலை அலசக்கூடாது

 

03. உடனடியாக வாஷ் செய்யக்கூடாது

03. உடனடியாக வாஷ் செய்யக்கூடாது

 

04. கூந்தலில் அதிகமாக இருக்கும் நீரை நீக்க வேண்டும்

04. கூந்தலில் அதிகமாக இருக்கும் நீரை நீக்க வேண்டும்

 

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்