இன்ஸ்டாகிராமில்வழக்கமாகபார்ப்பதுபோலஅழகானபடங்களைபார்த்துக்கொண்டிருந்தபோது, நம்முடையஅபிமானகாவியக்கண்அலங்காரஅமைப்புமீண்டும்முன்னணிபெற்றிருப்பதைஅறிந்துஉற்சாகம்அடைந்தோம்.
 
நாடகபாணிகண்கள், ஜியோமெட்ரிக்கண்கள்மற்றும்மிகைஅலங்காரகண்கள்ஆகியவைபுகழ்பெற்றுஇருந்தாலும், காவியப்பாணியிலானஇறக்கைகண்கள்( விங்டுஐஸ்) மீண்டும்முன்னுக்குவந்திருக்கிறது.
 
நம்முடையபாலிவுட்அழகுதேவைகள்பலர், இந்தப்பாணிகண்அலங்காரத்துடன்அசத்தலாககாட்சிதருவதைஇங்கேஉங்கள்பார்வைக்குதொகுத்துஅளிக்கிறோம்.

Classic Winged Eye

Classic Winged Eye

Classic Winged Eye

Classic Winged Eye