.

 

நல்ல தூக்கம்:

நல்ல தூக்கம்:

 

தினசரி தண்ணீர் நன்கு குடியுங்கள்:

தினசரி தண்ணீர் நன்கு குடியுங்கள்:

 

எக்ஸ்ஃபாலியேட் செய்தல்:

எக்ஸ்ஃபாலியேட் செய்தல்:

 

சீரமை பயன்படுத்துங்கள்:

சீரமை பயன்படுத்துங்கள்:

 

அனைத்தும் அடங்கிய ஒரு மேக்கப்:

அனைத்தும் அடங்கிய ஒரு மேக்கப்:

 

குவிந்த உதடுகளில் அடர் வண்ணம்

குவிந்த உதடுகளில் அடர் வண்ணம்

 

அழகான சிகை அலங்காரம்:

அழகான சிகை அலங்காரம்: