നിങ്ങളുടെ കേശം വേഗത്തിൽ വളരുന്നതിനുളള 5 മാർഗ്ഗങ്ങൾ

Written by Dayle PereiraFeb 13, 2017
നിങ്ങളുടെ കേശം വേഗത്തിൽ വളരുന്നതിനുളള 5 മാർഗ്ഗങ്ങൾ
നീണ്ട, ഇട തൂർന്ന മുടി എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ, വെയിലും എണ്ണയുടെ അഭാവവും മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളും കേശ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കേശത്തിന് തകരാർ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് വളരുന്നതിന് ഏറെ നീണ്ട സമയമെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ തലമുടി വേഗം വളരുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വിദ്യകളിൽ ചിലത് പരീക്ഷിക്കൂ....
 

നിങ്ങളുടെ തലമുടി നന്നായി ചീകിയൊതുക്കുക

ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുക

 

തലമുടി ശരിയായ വിധത്തിൽ കഴുകുക

ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുക

 

അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക

ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുക

 

അനുയുക്തമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക

ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുക

 

ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുക

ഉഴിച്ചിൽ നടത്തുക

Dayle Pereira

Written by

Dayle Pereira has a penchant for personal style and pop culture while the interests of her heart belong solely to all things beauty and lifestyle.
73180 views

Shop This Story