.

 

Curly hair

Curly hair

 

Straight hair

Straight hair

 

Wavy hair

Wavy hair